Vähendame oma tootmise jalajälge. Meie Tallinna ja Gava tootmisüksustes pärineb 100% elektrist juba praegu taastuvatest energiaallikatest. Eesmärk on minna 2030. aastaks kõigis tegevuskohtades täielikult üle rohelisele energiale.

Oleme võtnud eesmärgiks lähtuda kliimasõbralikest valikutest, tarbides eeskätt vähem fossiilsetel kütustel põhinevat energiat ning suurendada taastuvenergiaallikate kasutamist. Kogu meie ostetav elekter on roheelekter ja kaetud vastavate sertifikaatidega.

2021. aastast kasutame Wolf Groupi Tallinna ja Barcelona tootmisüksustes, st nii kontoris kui tehases 100% roheelektrit, mida saadakse päikese- ja tuuleenergiast. Toetame läbi rohesertifikaadi ostu tuule- ja päikeseparkide rajamist ning põlismetsade säilimist. Me ei kasuta elektrit, mis on toodetud biomassi ja puidujäätmete põletamisel.

Elekter moodustab 70–75% meie energiatarbimisest. Aastatel 2018–2019 asendasime kogu valgustuse LED-lampidega. Ainuüksi selle sammuga vähendasime elektritarbimist 18% võrra.

Aastaks 2030 soovime üle minna rohegaasile. Suur samm energiaefektiivsuse suunas oli neli aastat tagasi ümber ehitatud küttesüsteem Wolf Groupi Tallinna tootmisüksuses, mille tulemusena vähendasime CO2 heitkoguseid 40% võrra.

Wolf Groupi seitse rohe-eesmärki

Rohe-eesmärgid on 17 omavahel seotud ülemaailmset eesmärki, et saavutada parem ja keskkonnasäästlikum tulevik. Wolf Group töötab kooskõlas Wolf Groupi missiooni, visiooni ja väärtustega, et lahendada ühiskondlikke probleeme siira ja vastutustundliku ettevõtluse ning uuenduslike toodete abil. Toetame kõiki 17 rohe-eesmärki ja valisime välja seitse, mis on eriti tugevalt seotud meie äritegevusega.

  • Aitame uuenduste kaudu kaasa turvalise ja vastupidava sotsiaalse taristu loomisele
  • Aitame kaasa kliimamuutustele, vähendades oma äritegevuse mõju keskkonnale
  • Aitame kaasa jäätmevaba ühiskonna saavutamisele keskkonnasäästlike toodete ja ressursside taaskasutamise kaudu
  • Oleme mitmekülgne organisatsioon, kus töötajad on motiveeritud ja saavad luua väärtust
  • Kaitseme tervist ja vähendame ohtlike kemikaalide põhjustatud haigusi, töötades välja väikese LOÜ sisaldusega tooteid