Meie säästlik jäätmekäitlus põhineb neljal strateegial: vähendada, korduskasutada, võtta ringlusse ja taaskasutada jäätmeid 2030. aastaks 50% ulatuses.

Wolf Groupi jaoks on säästlik jäätmekäitlus võrdselt oluline igas osakonnas ja iga töötaja jaoks. Grupil on ambitsioonikad eesmärgid jäätmete vähendamiseks, korduskasutamiseks, ringlusse võtmiseks ja taaskasutamiseks ning me oleme uhked, et saavutame neid eesmärke samm-sammult.

Wolf Groupi Tallinna tehases korduskasutatakse 100% meie enda plastitootmise jääkidest. Spetsiaalsed plastiseadmed purustavad jäätmed ja annavad neile uue võimaluse uute plastist osadena. Wolf Groupi patenteeritud spaatel on suurepärane näide jäätmete taaskasutamisest.

Wolf Group sai kõrgeima võimaliku hinnangu kolmanda poole partnerettevõtte poolt läbi viidud jäätmeauditil. Jäätmete liigiti sortimine kohapeal on meie ettevõtte jaoks tavapärane. Papp, plast, kile, ohtlikud jäätmed ja muu sorditakse hoolikalt ja kogutakse eraldi, enne kui see saadetakse ringlusse võtmiseks. Nende heade tulemuste taga on pidev töö meie töötajate teadlikkuse tõstmiseks.

Pakendimaterjale korduskasutatakse erinevates osakondades korduvalt.

Oma keskkonnamõju vähendamiseks asendab Wolf Group ohtlikud kemikaalid, vähendades seeläbi ohtlike jäätmete koguseid. (Vt Penosili säästlike ehitustoodete valikut ja Wolf Groupi uuenduslikke koostisi.) Tootmisprotsesside ajakohastamine on pidevalt meie tähelepanu all.

Mõisted

Korduskasutamine | Mis tahes toiming, millega tooteid või komponente, mis ei ole jäätmed, kasutatakse uuesti sel otstarbel, milleks nad on loodud.

Taaskasutamine | Mis tahes toimingud, mille peamiseks tulemuseks on jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel selliselt, et nad asendavad teisi materjale, mida muidu oleks kasutatud teatava funktsiooni täitmiseks, või jäätmete ettevalmistamine selle funktsiooni täitmiseks kas tootmises või majanduses laiemalt.

Ringlussevõtt | Taaskasutamistoiming, mille käigus jäätmematerjalid töödeldakse toodeteks, materjalideks või aineteks kasutamiseks nende esialgsel või mõnel muul eesmärgil. See hõlmab orgaaniliste ainete töötlemist, kuid ei hõlma energiakasutust ja töötlemist materjalideks, mida kasutatakse kütustena või kaeveõõnete täitmiseks.

Allikas: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ jäätmete kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks mõned direktiivid.

Wolf Groupi seitse rohe-eesmärki

Rohe-eesmärgid on 17 omavahel seotud ülemaailmset eesmärki, et saavutada parem ja keskkonnasäästlikum tulevik. Wolf Group töötab kooskõlas Wolf Groupi missiooni, visiooni ja väärtustega, et lahendada ühiskondlikke probleeme siira ja vastutustundliku ettevõtluse ning uuenduslike toodete abil. Toetame kõiki 17 rohe-eesmärki ja valisime välja seitse, mis on eriti tugevalt seotud meie äritegevusega.

  • Aitame uuenduste kaudu kaasa turvalise ja vastupidava sotsiaalse taristu loomisele
  • Aitame kaasa kliimamuutustele, vähendades oma äritegevuse mõju keskkonnale
  • Aitame kaasa jäätmevaba ühiskonna saavutamisele keskkonnasäästlike toodete ja ressursside taaskasutamise kaudu
  • Oleme mitmekülgne organisatsioon, kus töötajad on motiveeritud ja saavad luua väärtust
  • Kaitseme tervist ja vähendame ohtlike kemikaalide põhjustatud haigusi, töötades välja väikese LOÜ sisaldusega tooteid