Ohutusjuhised

 • Wolf Group OÜ tegeleb reaktiivsete polüuretaanvahtude, hermeetikute, plastivalu ehituskeemia toodete, puhastusvahendite ja tihendusmaterjalide arendamise, tootmise, müügi ja vahendamisega.
 • Toodete valmistamiseks kasutatakse mitmesuguseid materjale, pooltooteid ning kemikaale.
 • Lisaks kasutatakse tootmisprotsessis ka plahvatusohtlikke vedelgaase, mida hoiustatakse ja käideldakse vastavuses kõigi ohutusnõuetega.
 • Seoses plahvatusohtlike vedelgaaside kasutamisega on Wolf Group OÜ A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte.

Põhilised reeglid Wolf Group OÜ territooriumil

 • Registreeri end väravas või kontori fuajees!

 

 • Kanna helkurvesti ja teisi vajalikke isikukaitsevahendeid!
 • NB! Suitsetamine, lahtise leegi või sädeme tekitamine tootmises ja kogu territooriumil on rangelt keelatud!
 • Suitsetamiseks on selleks ettenähtud koht.
 • Ära puuduta seadmeid, nende osi, kemikaale, materjale, tooteid!
 • Ära lähene seisvatele ja töötavatele seadmetele ja nende osadele, torustikele, mahutitele, ladustatavale materjalile, kemikaalidele!
 • Söömine ja joomine on tehases keelatud! See on lubatud vaid puhkenurgas.
 • Ära fotografeeri ega filmi seadmeid, nende osi, kemikaale, materjale, tooteid, taristut!
 • Telefoni kasutamine hajutab tähelepanu! Kõnesid tehes ole paigal.
 • Ronimine keelatud!
 • Keelatud on liikuda üle tootmisliinide/seadmete ning nende alt!
 • Territooriumil on turvalisuse tagamiseks videovalve ja kaameraga alad on vastavalt märgistatud!
 • Territooriumil liiguvad tõstukid!
 • Kasuta liiklemiseks vastavalt märgistatud käiguteed!
 • Korpuste vahel liikudes ole ettevaatlik kaubaautodega!
 • Viibi ainult oma tööülesandega seotud alas!

Põhilised ohud Wolf Group OÜ territooriumil

 • Seadmed/tootmisliinid võivad automaatselt käivituda!
 • Põlevgaasidest tingitud plahvatusoht/Plahvatusohtlik keskkond!
 • Väldi sädemete tekkimist!
 • Liikuvad osad!
 • Käte purustamise oht!
 • Teravad ja lõikavad osad!
 • Territooriumil käideldakse erinevaid kemikaale!
 • Jälgi kemikaalide ohumärgistust!
 • PU vahu ja aerosoolide valmistooted on rõhu all ja tuleohtlikud!
 • Väldi valmistoote vigastamist!

Hädaolukorras käitumine

 • Hädaolukord – plahvatusoht, kemikaaliõnnetus, tulekahju.
 • Hädasireen lükatakse sisse 60 sekundiks, seejärel välja 30 sekundiks. Antud tsüklit korratakse.
 • Häiresignaali tööle hakkamisel tuleb järgida Wolf Groupi töötajate juhiseid, vajadusel evakueeruda ohutult ning lahkuda territooriumilt koos töö tellijaga/WG töötajaga.
 • Autojuhid peavad autoga territooriumilt välja sõitma ohutusse kaugusesse.
 • Kogunemiskohad asuvad Suur-Paala 2 ja Peterburi mnt 47c.

Õnnetuse korral

 • Vajadusel anna esmaabi või kutsu kiirabi. Hädaabi tel. 112.
 • Informeeri olukorrast väravas olevat turvatöötajat tel. +372 51 974 127!
 • Esmaabivahendid on vastavalt tähistatud ja saadaval igas osakonnas. Esmaabiandjate nimekiri on esmaabi kapil.
 • Igast kõrvalekaldest ja tekkinud probleemist teavita koheselt Wolf Groupi töötajat või oma kontaktisikut!

Safety instructions

 • Wolf Group OÜ is engaged in developing, manufacturing, and selling of one-component polyurethane foams, sealants, construction chemicals, plastic molding products, and sealing materials.
 • Products are manufactured using a variety of materials, semi-finished products, as well as chemicals.
 • In the production process, flammable liquefied gases are used. They are stored and handled in accordance with all safety requirements.
 • Because of the use of flammable liquefied gases, Wolf Group OÜ is a Category A enterprise liable to be affected by a major accident.

Basic rules on the territory of Wolf Group OÜ

 • Register at the gate or in the office lobby!

 

 • Wear a reflective vest and other necessary personal protective equipment!
 • NB! Smoking, creating an open flame or spark in production and throughout the territory is strictly prohibited!
 • There is a designated place for smoking.
 • Do not touch any maschines, their parts, chemicals, materials or products!
 • Do not approach working or non-working maschines and their parts, pipelines, tanks, stored material, chemicals!
 • No eating or drinking in the factory! This is only allowed in the resting area.
 • Do not photograph or film maschines, their parts, chemicals, materials, products, infrastructure!
 • Using phone distracts you! When making calls, stand still.
 • No climbing!
 • It is forbidden to climb over or under production lines/equipment!
 • The territory has video surveillance for security reasons. These areas are marked accordingly!
 • Forklifts and other industrial vehicles operate on the territory!
 • Use only marked walkways!
 • While moving between buildings, beware of trucks!
 • Stay only in the area related to your task!

Main dangers on the territory of Wolf Group OÜ

 • Equipment/production lines can start up automatically!
 • Explosion hazard due to flammable liquefied gases / Explosive atmosphere!
 • Avoid sparks!
 • Moving parts!
 • Crushing of hands!
 • Sharp and cutting elements!
 • Various chemicals are handled on the territory!
 • Follow the hazard labelling of chemicals!
 • Finished products of PU foam and aerosols are under pressure and flammable!
 • Avoid piercing or damaging the products!

In case of emergency

 • Emergency – the risk of explosion, chemical accident, fire.
 • The emergency siren is turned on for 60 seconds, then off for 30 seconds. This cycle is repeated.
 • When the alarm starts, it is mandatory to follow the instructions of Wolf Group employees, if necessary, evacuate safely and leave the territory together with the  WG employee.
 • If possible, the truck drivers should drive the truck out of the territory into a safe distance.
 • Evacuation assembly points are located at Suur-Paala 2 and Peterburi tee 47c.

In case of accident

 • If necessary, provide first aid or call an ambulance. Emergency phone: 112.
 • Inform the security guard at the gate about the situation. Phone: +372 51 974 127!
 • First aid equipment is marked accordingly and available in each department. The list of first aid responders is written on first aid cabinets.
 • In case of any deviation or problem, please notify the Wolf Group employee or your contact person immediately!

Правила безопасности

 • Wolf Group OÜ занимается разработкой, производством и продажей однокомпонентных полиуретановых пен, герметиков, продуктов из литой пластмассы и строительной химии, а также очистителей и уплотнительных материалов.
 • Для изготовления своей продукции мы используем разнообразные материалы, полуфабрикаты и химикаты.
 • В производственном процессе применяются легковоспламеняющиеся сжиженные газы, которые хранятся и используются в соответствии со всеми требованиями безопасности.
 • В связи с применением легковоспламеняющихся сжиженных газов Wolf Group OÜ является предприятием категории А с высокой степенью вероятности возникновения крупных аварий.

Основные правила на территории Wolf Group OÜ

 • Зарегистрируйтесь у охранника или в холле офиса!

 

 • Носите светоотражающий жилет и другие необходимые средства индивидуальной защиты!
 • NB! Курение, разведение огня или искры на производстве и на всей территории строго запрещены!
 • Для курения отведено специальное место.
 • Не прикасайтесь к приборам, их частям, химическим веществам, материалам, изделиям!
 • Не приближайтесь к неработающему и работающему оборудованию, устройствам и их частям, трубопроводам, емкостям, складским материалам, химикатам!
 • На заводе запрещено есть и пить! Это разрешено только в зоне отдыха.
 • Не фотографируйте и не снимайте на видео оборудование и его части, химикаты, материалы, продукцию, элементы инфраструктуры!
 • Использование телефона отвлекает! При звонке оставайтесь на месте.
 • Запрещено перелезать!
 • Запрещается перемещение через производственную линию или под ней!
 • На территории установлено видеонаблюдение для обеспечения безопасности, зоны с камерами обозначены соответствующим образом!
 • На территории передвигаются погрузчики!
 • Используйте для движения соответствующие обозначенные зоны!
 • Будьте осторожны с грузовиками при перемещении между корпусами!
 • Оставайтесь только в зоне, связанной с вашими рабочими обязанностями!

Основные опасности на территории

 • Оборудование/производственные линии могут запускаться автоматически!
 • Опасность взрыва из-за горючих газов / Взрывоопасная среда!
 • Избегайте искр!
 • Движущиеся части!
 • Опасность защемления рук!
 • Острые и режущие предметы!
 • На территории используются различные химикаты!
 • Cледите за предупредительной информацией!
 • Баллоны с пенами и аэрозолями находятся под давлением и легко воспламеняются!
 • Избегайте повреждения готового продукта!

Поведение в чрезвычайной ситуации

 • Чрезвычайная ситуация – опасность взрыва, химическая авария, пожар.
 • Аварийная сирена включится на 60 секунд, затем выключится на 30 секунд. Этот цикл повторяется.
 • При активировании автоматической пожарной сигнализации необходимо следовать инструкциям сопровождающего, при необходимости безопасно эвакуироваться и покинуть территорию WG вместе с сопровождающим.
 • Водители должны отогнать свой автомобиль с территории на безопасное расстояние.
 • Площадки сбора находятся перед зданиями по адресу Суур-Паала 2 и Петербургское шоссе 47с.

В случае чрезвычайной ситуации

 • При необходимости оказать первую помощь или вызвать скорую помощь. Телефон центра тревоги 112.
 • Сообщить охраннику на воротах о ситуации по телефону +372 51 974 127!
 • Средства первой помощи помечены соответствующим образом и доступны в каждом отделе. Список лиц, оказывающих первую помощь, находится у аптечки.
 • Немедленно сообщайте о любых отклонениях или проблемах сотруднику Wolf Group или вашему контактному лицу!

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more about how we process your data.

I agree