Ohutusjuhised

 • Wolf Group OÜ tegeleb reaktiivsete polüuretaanvahtude, hermeetikute, plastivalu ehituskeemia toodete, puhastusvahendite ja tihendusmaterjalide arendamise, tootmise, müügi ja vahendamisega.
 • Toodete valmistamiseks kasutatakse mitmesuguseid materjale, pooltooteid ning kemikaale.
 • Lisaks kasutatakse tootmisprotsessis ka plahvatusohtlikke vedelgaase, mida hoiustatakse ja käideldakse vastavuses kõigi ohutusnõuetega.
 • Seoses plahvatusohtlike vedelgaaside kasutamisega on Wolf Group OÜ A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte.

Põhilised reeglid Wolf Group OÜ territooriumil

 • Registreeri end väravas või kontori fuajees!

 

 • Kanna helkurvesti ja teisi vajalikke isikukaitsevahendeid!
 • NB! Suitsetamine, lahtise leegi või sädeme tekitamine tootmises ja kogu territooriumil on rangelt keelatud!
 • Suitsetamiseks on selleks ettenähtud koht.
 • Ära puuduta seadmeid, nende osi, kemikaale, materjale, tooteid!
 • Ära lähene seisvatele ja töötavatele seadmetele ja nende osadele, torustikele, mahutitele, ladustatavale materjalile, kemikaalidele!
 • Söömine ja joomine on tehases keelatud! See on lubatud vaid puhkenurgas.
 • Ära fotografeeri ega filmi seadmeid, nende osi, kemikaale, materjale, tooteid, taristut!
 • Telefoni kasutamine hajutab tähelepanu! Kõnesid tehes ole paigal.
 • Ronimine keelatud!
 • Keelatud on liikuda üle tootmisliinide/seadmete ning nende alt!
 • Territooriumil on turvalisuse tagamiseks videovalve ja kaameraga alad on vastavalt märgistatud!
 • Territooriumil liiguvad tõstukid!
 • Kasuta liiklemiseks vastavalt märgistatud käiguteed!
 • Korpuste vahel liikudes ole ettevaatlik kaubaautodega!
 • Viibi ainult oma tööülesandega seotud alas!

Põhilised ohud Wolf Group OÜ territooriumil

 • Seadmed/tootmisliinid võivad automaatselt käivituda!
 • Põlevgaasidest tingitud plahvatusoht/Plahvatusohtlik keskkond!
 • Väldi sädemete tekkimist!
 • Liikuvad osad!
 • Käte purustamise oht!
 • Teravad ja lõikavad osad!
 • Territooriumil käideldakse erinevaid kemikaale!
 • Jälgi kemikaalide ohumärgistust!
 • PU vahu ja aerosoolide valmistooted on rõhu all ja tuleohtlikud!
 • Väldi valmistoote vigastamist!

Hädaolukorras käitumine

 • Hädaolukord – plahvatusoht, kemikaaliõnnetus, tulekahju.
 • Hädasireen lükatakse sisse 60 sekundiks, seejärel välja 30 sekundiks. Antud tsüklit korratakse.
 • Häiresignaali tööle hakkamisel tuleb järgida Wolf Groupi töötajate juhiseid, vajadusel evakueeruda ohutult ning lahkuda territooriumilt koos töö tellijaga/WG töötajaga.
 • Autojuhid peavad autoga territooriumilt välja sõitma ohutusse kaugusesse.
 • Kogunemiskohad asuvad Suur-Paala 2 ja Peterburi mnt 47c.

Õnnetuse korral

 • Vajadusel anna esmaabi või kutsu kiirabi. Hädaabi tel. 112.
 • Informeeri olukorrast väravas olevat turvatöötajat tel. +372 51 974 127!
 • Esmaabivahendid on vastavalt tähistatud ja saadaval igas osakonnas. Esmaabiandjate nimekiri on esmaabi kapil.
 • Igast kõrvalekaldest ja tekkinud probleemist teavita koheselt Wolf Groupi töötajat või oma kontaktisikut!

Safety instructions

 • Wolf Group OÜ is engaged in developing, manufacturing, and selling of one-component polyurethane foams, sealants, construction chemicals, plastic molding products, and sealing materials.
 • Products are manufactured using a variety of materials, semi-finished products, as well as chemicals.
 • In the production process, flammable liquefied gases are used. They are stored and handled in accordance with all safety requirements.
 • Because of the use of flammable liquefied gases, Wolf Group OÜ is a Category A enterprise liable to be affected by a major accident.

Basic rules on the territory of Wolf Group OÜ

 • Register at the gate or in the office lobby!

 

 • Wear a reflective vest and other necessary personal protective equipment!
 • NB! Smoking, creating an open flame or spark in production and throughout the territory is strictly prohibited!
 • There is a designated place for smoking.
 • Do not touch any maschines, their parts, chemicals, materials or products!
 • Do not approach working or non-working maschines and their parts, pipelines, tanks, stored material, chemicals!
 • No eating or drinking in the factory! This is only allowed in the resting area.
 • Do not photograph or film maschines, their parts, chemicals, materials, products, infrastructure!
 • Using phone distracts you! When making calls, stand still.
 • No climbing!
 • It is forbidden to climb over or under production lines/equipment!
 • The territory has video surveillance for security reasons. These areas are marked accordingly!
 • Forklifts and other industrial vehicles operate on the territory!
 • Use only marked walkways!
 • While moving between buildings, beware of trucks!
 • Stay only in the area related to your task!

Main dangers on the territory of Wolf Group OÜ

 • Equipment/production lines can start up automatically!
 • Explosion hazard due to flammable liquefied gases / Explosive atmosphere!
 • Avoid sparks!
 • Moving parts!
 • Crushing of hands!
 • Sharp and cutting elements!
 • Various chemicals are handled on the territory!
 • Follow the hazard labelling of chemicals!
 • Finished products of PU foam and aerosols are under pressure and flammable!
 • Avoid piercing or damaging the products!

In case of emergency

 • Emergency – the risk of explosion, chemical accident, fire.
 • The emergency siren is turned on for 60 seconds, then off for 30 seconds. This cycle is repeated.
 • When the alarm starts, it is mandatory to follow the instructions of Wolf Group employees, if necessary, evacuate safely and leave the territory together with the  WG employee.
 • If possible, the truck drivers should drive the truck out of the territory into a safe distance.
 • Evacuation assembly points are located at Suur-Paala 2 and Peterburi tee 47c.

In case of accident

 • If necessary, provide first aid or call an ambulance. Emergency phone: 112.
 • Inform the security guard at the gate about the situation. Phone: +372 51 974 127!
 • First aid equipment is marked accordingly and available in each department. The list of first aid responders is written on first aid cabinets.
 • In case of any deviation or problem, please notify the Wolf Group employee or your contact person immediately!

Правила безопасности

 • Wolf Group OÜ занимается разработкой, производством и продажей однокомпонентных полиуретановых пен, герметиков, продуктов из литой пластмассы и строительной химии, а также очистителей и уплотнительных материалов.
 • Для изготовления своей продукции мы используем разнообразные материалы, полуфабрикаты и химикаты.
 • В производственном процессе применяются легковоспламеняющиеся сжиженные газы, которые хранятся и используются в соответствии со всеми требованиями безопасности.
 • В связи с применением легковоспламеняющихся сжиженных газов Wolf Group OÜ является предприятием категории А с высокой степенью вероятности возникновения крупных аварий.

Основные правила на территории Wolf Group OÜ

 • Зарегистрируйтесь у охранника или в холле офиса!

 

 • Носите светоотражающий жилет и другие необходимые средства индивидуальной защиты!
 • NB! Курение, разведение огня или искры на производстве и на всей территории строго запрещены!
 • Для курения отведено специальное место.
 • Не прикасайтесь к приборам, их частям, химическим веществам, материалам, изделиям!
 • Не приближайтесь к неработающему и работающему оборудованию, устройствам и их частям, трубопроводам, емкостям, складским материалам, химикатам!
 • На заводе запрещено есть и пить! Это разрешено только в зоне отдыха.
 • Не фотографируйте и не снимайте на видео оборудование и его части, химикаты, материалы, продукцию, элементы инфраструктуры!
 • Использование телефона отвлекает! При звонке оставайтесь на месте.
 • Запрещено перелезать!
 • Запрещается перемещение через производственную линию или под ней!
 • На территории установлено видеонаблюдение для обеспечения безопасности, зоны с камерами обозначены соответствующим образом!
 • На территории передвигаются погрузчики!
 • Используйте для движения соответствующие обозначенные зоны!
 • Будьте осторожны с грузовиками при перемещении между корпусами!
 • Оставайтесь только в зоне, связанной с вашими рабочими обязанностями!

Основные опасности на территории

 • Оборудование/производственные линии могут запускаться автоматически!
 • Опасность взрыва из-за горючих газов / Взрывоопасная среда!
 • Избегайте искр!
 • Движущиеся части!
 • Опасность защемления рук!
 • Острые и режущие предметы!
 • На территории используются различные химикаты!
 • Cледите за предупредительной информацией!
 • Баллоны с пенами и аэрозолями находятся под давлением и легко воспламеняются!
 • Избегайте повреждения готового продукта!

Поведение в чрезвычайной ситуации

 • Чрезвычайная ситуация – опасность взрыва, химическая авария, пожар.
 • Аварийная сирена включится на 60 секунд, затем выключится на 30 секунд. Этот цикл повторяется.
 • При активировании автоматической пожарной сигнализации необходимо следовать инструкциям сопровождающего, при необходимости безопасно эвакуироваться и покинуть территорию WG вместе с сопровождающим.
 • Водители должны отогнать свой автомобиль с территории на безопасное расстояние.
 • Площадки сбора находятся перед зданиями по адресу Суур-Паала 2 и Петербургское шоссе 47с.

В случае чрезвычайной ситуации

 • При необходимости оказать первую помощь или вызвать скорую помощь. Телефон центра тревоги 112.
 • Сообщить охраннику на воротах о ситуации по телефону +372 51 974 127!
 • Средства первой помощи помечены соответствующим образом и доступны в каждом отделе. Список лиц, оказывающих первую помощь, находится у аптечки.
 • Немедленно сообщайте о любых отклонениях или проблемах сотруднику Wolf Group или вашему контактному лицу!